Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Fonden Skalk

§1. Institutionens navn er Fonden Skalk. Dens hjemsted er København. Hjemstedet kan ændres efter bestyrelsens bestemmelse.

§2. Institutionens formål er at udbrede kendskab til kulturhistorien, med en bred baggrund af tilgrænsende videnskaber, ved at gøre dens forskningsresultater alment tilgængelige. Dette opnås gennem udgivelse af tidsskriftet Skalk og i øvrigt på enhver måde, som ledelsen finder egnet. Samtidigt hermed kan der drives selvstændig kulturhistorisk forskning, eventuelt i samarbejde med andre institutioner. 

§3. Institutionen finansierer sig selv gennem udgivelse af tidsskriftet Skalk og ved anden indtægtsgivende virksomhed, der så vidt muligt skal være tilpasset de i§ 2 nævnte formål. Indtægterne kan søges suppleret gennem tilskud af offentlige eller private midler. 

Fondens grundkapital er 300.000 kr. 

§4. Institutionens højeste myndighed er dens bestyrelse, der ved stiftelsen bestod af 5 personer, nemlig: Museumsinspektør Harald Andersen, Aarhus, Advokat Knud Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, Rigsantikvar P.V. Glob, København, Professor Roar Skovmand, København og Amanuensis Olfert Voss, Århus. Denne bestyrelse er fondens stiftere. 

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5, højst 9 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand af sin midte. 

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg på 3 personer. Bestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget. 

Bestyrelsen supplerer sig selv ved vakance og i tilfælde af forhøjelse af bestyrelsesmedlemmernes antal. Ved supplering bør tilstræbes en alsidig og landsdækkende repræsentation af formålsbeslægtede institutioner, virksomheder samt forskellige kompetencer.

§5. Bestyrelsen skal mødes mindst en gang årligt til drøftelse af institutionens forhold og til beslutning i spørgsmål, som måtte blive forelagt af institutionens direktør eller bestyrelsesmedlemmer. 

Forretningsudvalget skal mødes mindst en gang halvårligt. 

Bestyrelsens beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Hvis bestyrelsen har et lige antal medlemmer, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme afgørende. 

§6. Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager institutionens daglige drift. Denne ansætter efter overenskomst med bestyrelsen nødvendigt personale i øvrigt. 

Ansættelserne sker på kontrakt. Vejledende for aflønningen er statens regler for aflønning af sine ansatte i såvel videnskabelige som tekniske og administrative stillinger. 

§7. Institutionen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Direktøren forpligter dog institutionen med hensyn til alle dispositioner, der hører ind under institutionens daglige drift.

Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan med 14 dages varsel når som helst indkalde til bestyrelsesmøde.

§8. Institutionens regnskabsår er kalenderåret, og institutionens virke anses for påbegyndt den 1. januar 1966, idet den med tilbagevirkende kraft tiltræder den hidtil af tidsskriftet Skalk drevne virksomhed fra denne dato. 

Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. 

§9. Nærværende vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor efter at have været gjort bekendt med ændringsforslaget mindst en måned før det besluttende møde. Vedtægtsændringen skal tillige, for at have gyldighed, godkendes af Erhvervsstyrelsen. 

Institutionens opløsning kan besluttes på tilsvarende møde som en vedtægtsændring. Ved opløsning skal institutionens midler fordeles til de beslægtede institutioner og virksomheder, som bedst skønnes at kunne videreføre dens arbejde. Hvem, der skal komme i betragtning, og hvordan fordelingen skal foretages, afgøres af den på opløsningstidspunktet siddende bestyrelse. Såfremt bestyrelsen med 2/3 majoritet har vedtaget opløsningen, men ikke kan opnå denne majoritet for beslutning om anvendelse af institutionens midler, skal dette spørgsmål afgøres af Kulturministeriet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. I alle tilfælde skal de til enhver tid gældende regler om opløsning af erhvervsdrivende fonde følges.

Vedtaget på konstituerende møde den 14. oktober 1966. Endvidere med ændringer af 9. november 1985, 28. oktober 1989, 31. oktober 1997, 16. juni 2015 og 6. oktober 2022.

Thomas Rønn Meloni (formand), Jeanette Varberg (næstformand), Mogens Bo Henriksen, Tønnes Bekker-Nielsen, Lars Holten og Dorthe Charkravarty.