Ta’ til Tustrup!

Trods mere end 100 års arkæologisk gravningsvirksomhed hænder det endnu, at man støder på ukendte former for oldtidsminder. Således afdækkedes ved Tustrup i sommeren 1954 en stenbygget kultbygning - et tempel - fra stenalderen. Det ligger i centrum af en halvbue beskrevet af tre stengrave: Et fritstående dyssekammer, en jættestue med bikammer og en runddysse. Tempelfundet førte med sig, at Forhistorisk Museum lod alle gravene på pladsen udgrave og restaurere. Undersøgelserne viste, at hele pladsen var anlagt samtidig for mere end 4000 år siden i begyndelsen af jættestuetid. Efter restaureringen er den lynggroede terrasse, hvorpå gravpladsen ligger, blevet fredet, så alt nu får lov at ligge uberørt, som et storslået monument over de første danske bønders omsorg for deres døde. Vil De besøge gravpladsen, stands da op ved 13 km. stenen på vejen mellem Allingåbro og Fjellerup. Overfor den går en sti ned gennem granplantagen, over ådalen og videre op til terrassen, hvor gravene og templet ligger.

Af P. Kjærum

Kamret i den fritstående DYSSE har aldrig været jorddækket, men den har haft tag af en eller to store sten. Uden for graven fandtes indvieIsesofre.

TEMPLET har haft mure konstrueret som kasser med fyld af marksten. Yderbeklædningen var stenheller, inderbeklædningen derimod var af henholdsvis træ, i sidevæggene, og mandshøje sten i bagvæggen. Taget har været dækket med græstørv lagt på birkebarkplader. Ved templets brand er offergaverne, lerkar og -skeer, blevet dækket af de indskredne mure. Ved udgravningen stod alt på oprindelig plads. Templet har sikkert gjort tjeneste i dødekulten.

Med sit 10 m lange kammer er JÆTTESTUEN den største i Østjylland. Og yderligere er der i dens vestende tilføjet et bikammer, hvortil der er adgang mellem to af hovedkamrets bæresten. Sådanne bikamre findes kun ved 18 af Danmarks ca. 700 jættestuer. Kamrene var tomme, men på begge sider af gangen fandtes ofre.

Een stor sten har oprindelig dækket RUNDDYSSENS kammer, og 15 sten har stået som en tæt mur omkring den. Kun de 13 er levnet og på en, der er helt overhugget, findes indhugget en kvader (beregnet til den nærliggende kvaderstenskirke?). Foran randstenene fandtes offerkar.