Et par bemærkninger om Ribeudgravningen

Ved den by arkæologi ske Undersøgelse, som fandt Sted i Ribe 1955-56 mellem Præstegade og Grønnegade lige i Byens Hjerte paa en Grund, som ved Kommunens Velvilje var stillet til Nationalmuseets Raadighed, gennemgravedes Opfyldningslag paa ca 5ra's Tykkelse, før man naaede ned til den rene Sandbund. Tidsmæssigt repræsenterede disse Opfyldningslag Tiden fra ca. 1500 tilbage til ca. 1200. Fylding eller Kulturlag fra Renæssancen og Tiden derefter eksisterede saa godt som ikke i Ribe, en Erfaring, der gøres i de fleste Byer, naar bortses fra udprægede Affaldsdynger. Men i Tiden forud for Renaissancen har den svigtende Renovation medført en stadig Ophobning af Affald, der havde faaet Terrainet til at hæve sig baade i Gaderne og paa Grundene. Naar et Hus havde udtjent eller var brændt, gjorde man sig derfor ingen Ulejlighed med at fjerne de nederste Vægrester, hvad enten disse var af Træ eller Sten. Man planerede derimod hen over Resterne for at kunne opføre den nye Bygning i Niveau med det omgivende, hævede Terrain. I det lavtliggende og stormflodstruede Ribe har denne Terrainhævning endog været ønskelig, selvom den ikke er et Særkende for Byen.

Af Hans Stiesdal

Det 5 m tykke, sorte og vaade Kulturlag viste sig at have virket særdeles bevarende paa Genstande af saavel Træ som Metal. Selv ganske smaa Trægenstande er kommet velbeholdne gennem Tiden, saaledes en betydelig mængde bødkret eller drejet husgeraad, som tidligere kun er fundet i beskedent Omfang i Danmark, og som er et interessant Supplement til de altid bevarede Lerkarskaar. Ogsaa en lille Runepind meden lang Sygdomsbesværgelse fandtes frisk, som om den var skaaret i Gaar.

Mens deri en Overflod af bevaret Tømmer ned gennem Kulturlaget var mange og instruktive Vidnesbyrd om, at Bulhus konstruktioner har været overvejende — i Udgravningsfeltet dog næsten overalt sekundært anvendt - røbede de nederste og ældste Husrester, at man her har haft Huse, bygget af lodretstaaende, jordgravede Stavplanker, hvis Mellemrum var tættet med tynde Træfjedre, notet ind i Stavplankernes Sider. Der fandtes ogsaa en mere primitiv Konstruktion, hvor hver Stavplanke har en skarp Kant i den ene og en Not eller Rille i den anden Side, og hvor Kanten fra den ene Planke griber ind i den andens Not. Det er første Gang, disse Konstruktioner er fundet paa Plads i Danmark.

Desværre lod det sig af Hensyn til de omkringliggende Huse ikke gøre at grave paa den Ende af Grunden, som ligger nærmest Grønnegade, der altid har været Hovedgade, mens Præstegade var en Baggade. Den Bebyggelse, hvis Rester fandtes ved Udgravningen, bar ved sin Spinkelhed og ved næsten udelukkende at være opført af genanvendt tømmer Præg af at have været mindre vigtige Udhuse ved Baggaden.

Fund og Bevaringsforhold i Ribe er ideelle for købstadsarkæologiske Undersøgelser. Med de allerede opnaaede Resultater in mente trænger Nysgerrigheden efter at se Bebyggelsen langs en Hovedgade sig voldsomt paa, ligesom man med Iver vil spejde efter Levn fra Vikingetidens Ribe, som vi ved har eksisteret.

Penge, god Tid og Muligheder for andre Gravningsfelter i Byen vil kunne give vældige Tilskud til vor Viden om de ældste Bysamfund.