Tidsskriftet Skalk indeholder populærvidenskabelige artikler om arkæologiske fund, historie og kildestudier og forskningsresultater indenfor en bred vifte af emner, der belyser Danmarks kulturhistorie.

Skalks emneområde dækker primært kulturhistorien belyst ud fra arkæologiske og historiske studier, men indoptager også ny viden fremkommet indenfor et større geografisk område, så længe det har relevans og kan belyse hjemlige, danske forhold.

Den øvre kronologiske grænse for emner, der dækker Skalks område, sættes ca. ved år 1900.

A. SKRIBENTER
Artikler i Skalk skrives fortrinsvis af medarbejdere ved museer, universiteter og andre højere læreanstalter, såvel her i landet som i Norden. Lægmanden med en særlig interesse og viden indenfor et specielt felt, er også velkommen til at indsende bidrag til Skalk med henblik på optagelse til publikation.

"Vi modtager gerne artikelforslag. Vores fagligt bredt sammensatte redaktionsgruppe vurderer indsendte forslag og sammensætter artiklerne til Skalk. Forslag sendes til direktør Jacob Buhl Jensen på jbj@skalk.dk, der bringer det frem til redaktionsgruppen"

B. OMFANG
En opsat side i Skalk kræver ca. 325 ord eller 2.100 tegn inkl. mellemrum. Tekst til faktabokse indgår i beregningen. En artikel vil typisk have et omfang fra to til ni sider.

C. STIL OG INDHOLD
Skalk er populærvidenskabelig formidling, så fagtermer skal forklares for den almene læser. Læseren har ikke din viden, så forklar i artiklen alt, der ikke skønnes at være almen viden.

Strukturér din artikel, så den får et indhold og rytme, der gør den spændende at læse, samtidig med at fagligheden og sagligheden bevares. Dette er et must for artikler i Skalk. Artiklen skal have en indledning, der fanger læseren og opsummerer artiklens hovedpointe. Artiklen inddeles i passende afsnit med rubrikoverskrifter.

Indtænk billedmaterialet i din artikel. Du bedes selv foreslå et billedudvalg og angive for redaktionen, hvor man kan finde det henne.. Skriv hertil korte billedtekster, der ikke gentager ordret, hvad der står i brødteksten. Om nødvendigt kan der være plads til en enkelt litteraturhenvisning til glæde for den interesserede læser, der gerne vil videre med dit emne.

"Vores redaktør er journalist og vil i dialog med dig sikre, at artiklen får en form, vinkling og sprog, der er interessant og fængende for læserne"

D. ILLUSTRATIONER
Til hver artikel vil der være lidt mere end en illustration per side. Det kan være kort, planer, genstandsfotos og helst mindst ét foto, der kan bruges som artiklens signaturfoto – titelbillede. Fotos skal være skarpe og findes i høj opløsning. Husk at angive, hvem der har udarbejdet illustrationen og har copyrights hertil. Det er en forudsætning for, at illustration kan anvendes. Endelig skal du udarbejde korte billedtekster til illustrationerne.

Skalk kan efter forudgående aftale bistå med at indhente copyright og erholder efter aftale udgifterne herfor, men vi opfordrer til, at billeder skaffes billigst muligt og at copyrighten er sikret på forhånd.

Billeder, fotos og grafik (infografer) sendes til Skalk i redigerbare filformater, så Skalk kan bearbejde dem til reproduktion.

"Vores grafiker sikrer et indbydende layout og at illustrationer står skarpt for læserne"

E. PR
Vi håber naturligvis, at du vil besvare henvendelser fra presse og abonnenter, som en artikel ofte fører til.

F. RETTIGHEDER
Skalk har modtaget artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i tidsskriftet Skalk (trykt og digital udgave) og eventuelle samlinger af artikler på tværs af udgivelser. Formålet er at øge kendskabet til arkæologi, historie og kulturhistorie i bredere kredse og at styrke forskningens og menigmands adgang til viden inden for feltet. Digital adgang sker via www.skalk.dk, hvor samtlige udgaver siden 1. Skalk i 1957 findes. Fuld adgang forudsætter dog abonnement.
Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse for digitaliseringen af artikler/billeder, ligesom Skalk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå ved digitaliseringen.

G. HONORAR
Du modtager 20 frieksemplarer samt DKK 500 pr. opsat side i Skalk i honorar.

H. AFTALE
Når vi indgår aftale, skal du skriftligt acceptere vilkårene i punkt F. og G.

I. DIN OPLEVELSE AF FORLØBET
Processen fra ide til færdig artikel forløber normalt således:

 1. Overvej ud fra artikler i gamle Skalk, hvordan din artikel umiddelbart vil passe ind i Skalk. Kontakt os, hvis du er i tvivl.
 2. Fremsend et par linjer om dine tanker, eller udkast til artikel. Redegør gerne hvorfor det er relevant og aktuelt for Skalks læsere.
 3. Dit forslag vurderes af redaktionsgruppen. Gruppen drøfter input ca. tre gange årligt, så hav tålmodighed. Alle får svar, uanset om artikel kan optages eller ej.
 4. Du drøfter længde af bidrag, fagligt indhold, illustrationsmuligheder, kortmaterialer med mere med vores redaktør. Herefter indgår du aftale med Skalk om omfang, deadlines og den videre proces. På dette tidspunkt skal du skriftligt accepterede almindelige betingelser.
 5. Du skriver udkast til artikel, finder forslag til illustrationer og fremsender udkastet (Word-format) til bearbejdning hos Skalk.
 6. Skalks redaktør bearbejder dit udkast og vores grafiker kommenterer på dine illustrationer, hvorefter du får arbejdet retur. Processen foregår ad flere omgange – typisk med ”registrer ændringer” i MS Word. Undervejs rettes retstavning, grammatik og syntaks.
 7. Når begge parter kan godkende alle tekstelementer og illustrationsmateriale, sættes artiklen op i Skalks format. Herefter vil du modtage den opsatte artikel i pdf til godkendelse. I udgangspunktet er det Skalk, der suverænt bestemmer opsætningen (layout), vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel.
  I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at flytte artikel til næste udgave.
 8. Til slut kommer den opsatte korrektur, hvor der ikke må rettes mod manus; kun rene stave- og grammatiske fejl rettes her. Herefter ser du ikke artiklen før udgivelse.
 9. Skalk udkommer med din artikel i trykt og elektronisk udgave. Du modtager de aftalte frieksemplarer per post.
 10. Der er i forskelligt omfang mulighed for at linke til pressemateriale fra Skalk. Ofte vil der komme henvendelser fra (lokal)pressen og spørgsmål fra interesserede læsere.

I. PRODUKTIONSFORLØB INTERNT HOS SKALK
Produktionsforløbet på Skalk er forankret i en arbejdsgang, der sikrer et tidsskrift til tiden med høj faglighed og formidlingsmæssig kvalitet og som udvikles i et effektivt forløb med tydelig ansvarsfordeling.

 

Om

Der blev desværre ikke fundet noget resultat.