Tidsskriftet Skalk indeholder kortere og længere populærvidenskabelige artikler, der omhandler arkæologiske fund, historie og kildestudier og forskningsresultater indenfor en bred vifte af emner, som typisk fremkommer og dækkes af medarbejdere ved museer, universiteter og andre højere læreanstalter, såvel her i landet som i Norden. Men også lægmanden med en særlig interesse og viden indenfor et specielt felt, der kan belyse vort lands kulturhistorie, opfordres til at indsende bidrag til redaktionen med henblik på optagelse til publikation.

Vort emneområde dækker primært kulturhistorien belyst ud fra arkæologiske og historiske studier, men indoptager også ny viden fremkommet indenfor et større geografisk område, så længe det har relevans og kan belyse hjemlige, danske forhold. Den øvre kronologiske grænse for emner, der dækker Skalks område, sætter vi ved år 1900, evt. lidt efter.

Processen
Før du sætter dig til tasterne, vil vi bede dig om at tænke grundigt over, hvordan du vil skære en formidlingsartikel overfor en Skalk-læser. Det er ikke den nemmeste genre. Orientér dig meget gerne i gamle Skalk. Det kan givetvis også inspirere dig.

Tag kontakt til redaktionen, hvis du er i tvivl om, om dit emne kan have relevans for Skalk. Her kan du også forhøre dig om aktuelle deadlines og muligheder. Og få en indledende snak om, hvordan du griber opgaven an.

Med redaktøren aftales længde af bidraget, muligheder for illustrationer, deadline, produktion af infografer, kortmateriale med mere. Bidraget indsendes til aftalte tid, og redaktionen kvitterer for det indsendte materiale. Svar om optagelse af artiklen til publikation sker så vidt muligt efter 1 måned. Der kan være forhold, der gør, at denne proces trækker lidt ud. Ved optagelse sender redaktionen din artikel tilbage med forslag til forbedringer, redaktionelle rettelser (retstavning, grammatik og syntaks), samt spørgsmål. Formatet er Microsoft Word og rettelser og spørgsmål laves med track changes. Kommunikationen foregår via email, og ved større filer kan fx Wetransfer (https://wetransfer.com/) bruges. Du modtager også på dette tidspunkt vores almindelige betingelser, som du skal godkende. Se nederst.

Når begge parter kan godkende alle tekstelementer og illustrationsmateriale, sættes artiklen op i Skalks format. Herefter vil du modtage den opsatte artikel i pdf til godkendelse. Denne proces kan kræve flere runder, men i udgangspunktet er det Skalk, der suverænt bestemmer opsætningen (layout), dvs. vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel.

Til slut kommer den endelige opsatte korrektur, hvor der ikke må rettes mod manus; kun rene stave- og grammatiske fejl rettes her. Herefter ser du ikke artiklen før udgivelse. Du modtager pt. 20 frieksemplarer samt 500 kr. pr. opsat side i Skalk i honorar.

Stil og indhold
Skalk er populærvidenskabelig formidling, så fagtermer skal forklares for den almene læser, ligesom der er godt at indtænke en vinkling, der kan fastholde læserens interesse samtidigt med, at det ikke går ud over fagligheden og sagligheden, som også er et must for en Skalk-artikel. Forudsæt ikke, at læseren besidder din viden, men forklar gennem artiklen alt, der ikke skønnes at være almen viden. Strukturér din artikel, så den får en rytme, der ikke vil kede læseren. Det er ærgeligt, hvis læseren går død i alenlange forklaringer eller diskurser. Skalk har indført afsnitsoverskrifter (rubrikoverskrifter) pr. 2018:1. Din tekst skal også indeholde forslag til disse. Lav meget gerne et forholdsvis catchyindledning, der opsummerer artiklens hovedpointe.

Indtænk billedmaterialet i din artikel. Det er meningen, at du selv skal foreslå et billedudvalg og angive for redaktionen, hvor man kan finde det henne. Skriv hertil korte billedtekster, der ikke gentager ordret, hvad der står i brødteksten. Om nødvendigt kan der være plads til en enkelt litteraturhenvisning til glæde for den interesserede læser, der gerne vil videre med dit emne.

Omfang og illustrationer
Til 6 sider opsat i Skalk regner vi som tommelfingerregel ca. 325 ord  eller 2100 tegn inkl. mellemrum pr. side, altså ca 1950 ord eller 12600 tegn inkl. mellemrum, i det aktuelle layout. Tekst til faktaboxe indgår også i denne beregning.

En artikel af dette omfang har ca. 6-8 illustrationer, dvs. lidt mere end en illustration pr. side med alt fra kort, planer, genstandsfotos og helst mindst ét foto, der kan bruges som artiklens signaturfoto – titelbillede. Du må gerne overveje om en illustration har forsidepotentiale. Husk at fotos skal være skarpe og kunne findes i høj opløsning. Skalk hjælper gerne med at indhente copyright og erholder selvfølgelig udgifterne herfor, men vi opfordrer til, at billeder skaffes billigst muligt og at copyrighten er sikret på forhånd. Tal med redaktionen om dette, hvis der er problemer. Husk at du derudover skal fabrikere korte billedtekster til illustrationerne.

Billeder, fotos og grafik (infografer) sendes til Skalk i redigerbare filformater, så Skalks grafiker Bjørn Bachmann kan bearbejde dem til reproduktion.

Almindelige betingelser
Før publikation skal du have accepteret Skalks almindelige betingelser for publikation, der gælder for såvel den trykte som den digitale udgave. Betingelserne er formuleret som gældende fremadrettet fra januar 2016:

”Skalk har modtaget ovenanførte artikel/billedmateriale med henblik på optagelse i tidsskriftet Skalk. Det er imidlertid en forudsætning for optagelse i vort trykte tidsskrift, at optagelsen tillige sker i Skalks digitaliserede form.  

Formålet hermed er:

  • at øge kendskabet – i bredere kredse – til arkæologi, historie og kulturhistorie.
  • at øge/optimere forskningens såvel som menigmands digitale søgemuligheder indenfor arkæologi, historie og kulturhistorie.

Læsernes digitale tilgang sker via Skalks website. Her kan der foretages opslag i samtlige udgivne årgange siden 1957, forudsat at man abonnerer på Skalk. Er man ikke abonnent, vil adgangen være begrænset.   

Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse for digitaliseringen af artikler/billeder, ligesom Skalk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå grundet digitaliseringen.

Såfremt ovenanførte artikel/billedmateriale ikke ønskes digitaliseret, skal det meddeles Skalk inden 8 dage fra d.d. Sker det, vil optagelse i det trykte tidsskrift heller ikke kunne finde sted. Det fremsendte materiale vil derefter straks blive returneret.”

Om

Der blev desværre ikke fundet noget resultat.