Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spændende og ny viden om Danmarks fortid. Læs her om rammerne for Skalk-artikler.

Skalk er let tilgængelig viden og kan læses af alle med interesse for Danmarks fortid. Skalk er populærvidenskabelige artikler om arkæologiske fund, historie, forskningsresultater og kildestudier om emner, der belyser Danmarks kulturhistorie.

Skalk dækker primært kulturhistorien belyst ud fra historiske og arkæologiske studier, men optager også ny viden fremkommet indenfor et større geografisk område, når det har relevans og kan belyse hjemlige, danske forhold.

”Skalk udbreder kendskab til kulturhistorien med en bred baggrund af tilgrænsende videnskaber ved at gøre dens forskningsresultater alment tilgængelige”

1. HVEM KAN SKRIVE I SKALK?
Artikler i Skalk skrives fortrinsvis af medarbejdere ved museer, universiteter og andre højere læreanstalter, såvel her i landet som i Norden. Men alle, der har et solidt fagligt niveau og stor viden inden for et felt, er velkomne til at indsende et artikelforslag til Skalk.

"Send dit artikeloplæg til redaktion@skalk.dk, så vil redaktionsgruppen vurdere, hvordan det passer til Skalk"

2. TIDSGRÆNSE
Tidsgrænsen for emner er fra jægerstenalder til cirka år 1900. Afstikkere mod nutiden skal begrundes. Der tilstræbes bred repræsentation af tidsaldre i hver udgivelse.

3. GEOGRAFI
Område eller lokalitet skal være relevant for dansk kulturhistorie. Der tilstræbes bred fordeling af lokaliteter i hver udgivelse.

4. FAGLIGHED
Skalk har altid taget afsæt i arkæologien og har et nært forhold til arkæologiske netværk. Forholdet mellem arkæologi og kulturhistorie er typisk 80/20. Der tilstræbes desuden bred repræsentation af fagligheder i hver udgivelse.

5. TEORI OG METODE
Skalk kan optage artikler, som ikke repræsenterer den gænge opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert. Det kræver dog, at forfatter tydeligt redegør for artiklens præmis, eksempelvis en anden videnskab, så læseren er opmærksom på dette.

”Det giver bred opmærksomhed at skrive i Skalk. Skalks læsere, heriblandt fagfolk og presse, tager ofte kontakt til forfatter”

6. OMFANG
En artikel i Skalk har normalt et omfang fra en til syv sider. Til en opsat side bruges ca. 2.100 tegn inkl. mellemrum. Tekst til faktabokse indgår i beregningen.

7. STIL OG INDHOLD
Skalk er populærvidenskabelig formidling, så fagtermer skal undgås eller forklares. Læseren har ikke din viden, så forklar alt, der ikke skønnes at være almen viden.

Det er et must for artikler til Skalk at de er opbygget, så de er spændende at læse, samtidig med at fagligheden og sagligheden bevares. Der skal være en indledning, der fanger læseren og hurtigt sporer læseren ind på din hovedpointe. Artiklen inddeles i mindre afsnit med rubrikoverskrifter.

Det kan varmt anbefales, at du læser, hvad der tidligere er skrevet om dit emne i Skalk, hvis du ikke allerede kender stilen.

Angiv gerne en eller to henvisninger til litteratur på dansk. De anvendes nogle gange i dialog med interesserede læsere. Litteraturlisten trykkes ikke i Skalk, men fremgår på Skalks hjemmeside. Vedlæg ligeledes gerne GPS-koordinater, hvis det er relevant. Vores læsere besøger ofte de lokaliteter, der beskrives i Skalk.

"Vores redaktør er fagjournalist og vil i dialog med dig sikre, at artiklen får en form, en vinkling og et sprog, der er interessant og fængende for læserne"

8. ILLUSTRATIONER
Indtænk fotos og illustrationer i din artikel. De bidrager til den gode formidling. Der er normalt plads til ca. en illustration per side. Det kan eksempelvis være kort, planer, genstandsfoto og tegninger.

Skriv en kort billedtekst, der ikke ordret gentager brødteksten og husk at indsætte figur-referencer (fig. 1) i brødteksten. Vær opmærksom på om læser kan vurdere størrelse. Angiv derfor målestok, størrelse, nordpil, hvor relevant.

Fotos skal være skarpe, i høj opløsning og helst i farver. Billeder, fotos og grafik sendes i redigerbare filformater, så de kan tilpasses reproduktion. Illustrationer bør leveres uden indlejret tekst, så grafiker kan optimere layout og størrelse på skrift.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet illustration/taget foto og har copyrights hertil, ellers kan det ikke anvendes. Skalk kan efter aftale bistå med at indhente copyright og erholder efter aftale udgifterne herfor. Vi opfordrer dog til, at billeder skaffes billigst muligt og at copyrighten er sikret på forhånd.

"Vores grafiker sikrer et indbydende layout, hvor illustrationer står skarpt for læserne og underbygger artiklerne"

9. AFTALE, RETTIGHEDER OG HONORAR
Når vi aftaler at optage din artikel i Skalk, accepterer du samtidig følgende vilkår:

Skalk modtager din artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i tidsskriftet Skalk (trykt og digital udgave) og eventuelle samlinger af artikler på tværs af udgivelser. Formålet er at øge kendskabet til arkæologi, historie og kulturhistorie i bredere kredse og at styrke forskningens og menigmands adgang til viden. Digital adgang sker via www.skalk.dk, hvor alle udgaver siden første Skalk fra 1957 findes. Fuld adgang forudsætter dog abonnement.

Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse for digitaliseringen af artikler og billeder, ligesom Skalk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå ved digitaliseringen.

Hvis du vil lægge artiklen på academia.edu, kan du et år efter udgivelsesdato få særlig pdf til formålet. Du har dog ansvaret for, at alle rettigheder fortsat respekteres.

Du får et honorar på DKK 500 pr. opsat side i Skalk. Honoraret udbetales som B-indkomst i måneden efter udgivelsen. Dertil får du 20 frieksemplarer af Skalk.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Jacob Buhl Jensen
Direktør

"Skalks redaktionsgruppe er: Josephine Schnohr (redaktør), Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum, Tove Engelhardt Mathiassen, Agnes Arnorsdottir, Aarhus Universitet, Henriette Rensbro, Nationalmuseet og Rune Iversen, Københavns Universitet, SAXO instituttet”

10. FRA IDÉ TIL FÆRDIG ARTIKEL
Du vil typisk opleve det samlede forløb således:

A. Du fremsender et par linjer om dine tanker, eller udkast til artikel. Dit forslag vurderes af redaktionsgruppen.
B. Du indgår aftale med Skalk om din kommende artikel, herunder deadlines og den videre proces.
C. Du drøfter omfang, fagligt fokus, konkret indhold, illustrationer og fotos med redaktøren.
D. Du skriver artiklen, finder forslag til illustrationer og fremsender udkastet (Word-format) til bearbejdning hos redaktør.
E. Du modtager opsat artikel i pdf til godkendelse. Herfra er det Skalk, der bestemmer opsætningen (layout), vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel.
F. Du læser korrektur på den opsatte version.
G. Du modtager dine Skalk frieksemplarer samtidig med abonnenterne. Du må meget gerne linke til nyheden på vores Facebook-side, når Skalk udgives.
H. Du får honoraret udbetalt sidste hverdag i måneden efter udgivelsen, hvis vi har dit cpr-nr. og din bankkonto.
I. Du får måske henvendelser fra læsere og presse. Vi vil meget gerne lægge spørgsmål og svar ud på vores Facebook-side. 

Sidst opdateret den 15. marts 2021

Om

Der blev desværre ikke fundet noget resultat.