Skalk indeholder populærvidenskabelige artikler om arkæologiske fund, historie og kildestudier og forskningsresultater indenfor en bred vifte af emner, der belyser Danmarks kulturhistorie.

Skalks emneområde dækker primært kulturhistorien belyst ud fra historiske og arkæologiske studier, men optager også ny viden fremkommet indenfor et større geografisk område, så længe det har relevans og kan belyse hjemlige, danske forhold.

”Skalk udbreder kendskab til kulturhistorien med en
bred baggrund af tilgrænsende videnskaber, ved at
gøre dens forskningsresultater alment tilgængelige”

A. AFGRÆNSNING AF TID 
Den øvre kronologiske grænse for emner i Skalk er ca. år 1900. Eventuelle afstikkere mod nutiden vil typisk være begrundet i en ældre sag, f.eks. for at vise videre end det, der tidligere har stået om en arkæologisk sag. Det tilstræbes at have en bred repræsentation af tidsaldre i et nummer af Skalk naturligvis under hensyntagen til begrænsningen i antallet af artikler.

B. AFGRÆNSNING AF STED
Temaer i Skalk vedrører Danmark herunder Færøerne og Grønland. Artikler kan godt komme omkring det øvrige Norden (Sverige, Norge, Finland og Åland) og tilstødende kontinenter, såfremt det har en relation til dansk kulturhistorie. Det tilstræbes at have en bred repræsentation af lokaliteter i et nummer af Skalk naturligvis under hensyntagen til begrænsningen i antallet af artikler.

C. AFGRÆNSNING AF FAGLIGHED
Skalk har altid haft afsæt i arkæologien og et nært forhold til arkæologiske netværk. Arkæologien vil fortsat have hovedfokus, og balancen mellem arkæologi og kulturhistorie vil være ca. 80/20. Afvigelser fra denne balance kan forekomme. Det tilstræbes desuden at have en bred repræsentation af fagligheder i et nummer af Skalk naturligvis under hensyntagen til begrænsningen i antallet af artikler.

D. TEORI, METODE OG KORREKTHED
Under tiden udfordrer teorier og metoder den gænge opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert. Skalk kan godt optage artikler, som ikke repræsenterer den gænge opfattelse, men det forudsætter, at der tydeligt redegøres for artiklens præmis, så læseren kan læse artiklen i det lys.

E. HVEM KAN SKRIVE I SKALK?
Artikler i Skalk skrives fortrinsvis af medarbejdere ved museer, universiteter og andre højere læreanstalter, såvel her i landet som i Norden, men alle, der har et solidt fagligt niveau og stor viden inden for et felt, er velkomne til at indsende et artikelforslag til Skalk.

"Send dit artikeloplæg til redaktion@skalk.dk, så vil
redaktionsgruppen vurdere, hvordan det passer til Skalk.
Du er velkommen til at kontakte direktør Jacob Buhl Jensen
på 3125 0603, jbj@skalk.dk, hvis du har spørgsmål”

F. OMFANG
En artikel i Skalk har typisk et omfang fra to til otte sider. En opsat side kræver ca. 325 ord eller 2.100 tegn inkl. mellemrum. Tekst til faktabokse indgår i beregningen.

G. STIL OG INDHOLD
Skalk er populærvidenskabelig formidling, så fagtermer skal forklares for den almene læser. Læseren har ikke din viden, så forklar i artiklen alt, der ikke skønnes at være almen viden.

Strukturér din artikel, så den får et indhold og en rytme, der gør den spændende at læse, samtidig med at fagligheden og sagligheden bevares. Dette er et must for artikler i Skalk. Der skal være en indledning, der fanger læseren og hurtigt sporer læseren ind på din hovedpointe. Artiklen inddeles i passende afsnit med rubrikoverskrifter.

Indtænk fotos og illustrationer i din artikel. De bidrager til den gode formidling. Skriv hertil korte billedtekster, der ikke gentager ordret, hvad der står i brødteksten. Indsæt desuden figur-reference i teksten.

Angiv gerne en enkelt eller to henvisninger til litteratur på dansk. Dem anvender nogle gange i den videre dialog med interesserede læsere. Du kan dog ikke forvente, at henvisningerne trykkes i Skalk.

Vedlæg gerne GPS-koordinater, hvis det er relevant. Vores læsere besøger ofte de lokaliteter, der beskrives i Skalk.

"Vores redaktør er journalist og vil i dialog med dig
sikre, at artiklen får en form, en vinkling og et sprog,
der er interessant og fængende for læserne"

H. ILLUSTRATIONER
Du skal selv foreslå et udvalg af fotos og illustrationer til artiklen. Der er normalt plads til ca. en illustration per side. Det kan være kort, planer, genstandsfotos og helst mindst ét foto, der kan bruges som artiklens signaturfoto. Fotos skal være skarpe, i høj opløsning og helst i farver. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet illustrationen og har copyrights hertil, ellers kan illustrationen ikke anvendes.

Skalk kan efter forudgående aftale bistå med at indhente copyright og erholder efter aftale udgifterne herfor, men vi opfordrer til, at billeder skaffes billigst muligt og at copyrighten er sikret på forhånd.

Billeder, fotos og grafik (infografer) sendes til Skalk i redigerbare filformater, så de kan bearbejdes til reproduktion. Målestok skal have enheder og nordpil anvendes, hvor det er relevant. Illustrationer bør leveres uden indlejret tekst, så grafiker kan optimere layout og størrelse på skrift.

"Vores grafiker sikrer et indbydende layout,
hvor illustrationer står skarpt for læserne
og underbygger artiklerne"

I. PR
Læsere og presse stiller ind i mellem spørgsmål til artiklerne. Vi håber naturligvis, at du vil hjælpe med at besvare dem. Besvarelserne gøre så vidt muligt offentlig tilgængelige på Skalks Facebook-profil.

J. RETTIGHEDER
Skalk har modtaget artikel og billedmateriale med henblik på optagelse i tidsskriftet Skalk (trykt og digital udgave) og eventuelle samlinger af artikler på tværs af udgivelser. Formålet er at øge kendskabet til arkæologi, historie og kulturhistorie i bredere kredse og at styrke forskningens og menigmands adgang til viden inden for feltet. Digital adgang sker via www.skalk.dk, hvor samtlige udgaver siden 1. Skalk i 1957 findes. Fuld adgang forudsætter dog abonnement.
Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse for digitaliseringen af artikler/billeder, ligesom Skalk ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle ophavsretlige krænkelser, der måtte opstå ved digitaliseringen.

Hvis du vil lægge artiklen på academia.edu, kan du et år efter udgivelsesdato få pdf-fil med Skalk-vandmærke til formålet. Du har dog ansvaret for, at alle rettigheder fortsat respekteres.

K. HONORAR
Du modtager 20 frieksemplarer samt DKK 500 pr. opsat side i Skalk i honorar. Honoraret udbetales som B-indkomst i måneden efter udgivelsen.

L. AFTALE
Når vi aftaler at optage din artikel i Skalk, skal du skriftligt bekræfte (gerne pr. mail), at du accepterer vilkårene i punkt J og K.

M. DIN OPLEVELSE AF DET SAMLEDE FORLØB
Du vil normalt opleve den samlede proces fra ide til færdig artikel således:

  1. Du fremsender et par linjer om dine tanker, eller udkast til artikel. Redegør gerne hvorfor det er relevant og aktuelt for Skalks læsere. Kontakt os, hvis du er i tvivl. Dit forslag vurderes af redaktionsgruppen. Gruppen drøfter input ca. tre gange årligt, så hav tålmodighed. Alle får svar, uanset om artikel kan optages eller ej.
  2. Du indgår aftale med Skalk om din kommende artikel, herunder deadlines og den videre proces, og fremsender din skriftlige accept af de almindelige betingelser (jf. J og K ovenfor). I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at flytte artikel til næste udgave efter, at du har indgået aftalen.
  3. Du drøfter omfang, fagligt fokus, konkret indhold, illustrationer og fotos med vores redaktør.
  4. Du skriver artiklen færdig, finder forslag til illustrationer og fremsender udkastet (Word-format) til bearbejdning hos Skalk. Skalks redaktør kommenterer og bearbejder dit udkast og vores grafiker kontrollerer kvaliteten på illustrationerne, hvorefter du får arbejdet retur. Processen foregår normalt ad flere omgange.
  5. Du modtager den opsatte artikel i pdf til godkendelse. I udgangspunktet er det Skalk, der suverænt bestemmer opsætningen (layout), vælger titelbillede og disponerer over tekst og billeddel.
  6. Du læser korrektur på den opsatte version. Her må der kun rettes rene stave- og grammatiske fejl. Herefter ser du ikke artiklen før udgivelse.
  7. Du modtager dine frieksemplarer af Skalk med posten og samtidig bliver Skalk tilgængeligt for vores e-abonnenter. Du må meget gerne linke til nyheden på vores Facebook-side, når Skalk udgives.
  8. Du modtager det aftalte honorar – typisk sidste hverdag i måneden efter udgivelsen. Forudsætter at vi har fået oplyst dit cpr-nr. og din bankkonto.
  9. Du modtager i forskelligt omfang henvendelser fra (lokal)pressen og spørgsmål fra interesserede læsere. Vi vil meget gerne lægge spørgsmål og svar ud på vores Facebook-side.

Sidst opdateret den 19. september 2019

 

Om

Der blev desværre ikke fundet noget resultat.